Secretariat: 0336.106.365; Celmare Lidia: 0741017065; Spulber Fănel: 0736660630 secretariat@fssr.ro

LUPTĂ ȘI TU ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII!

LOGO6-mic

8Egalitatea de şanse reprezintă o valoare juridică și politică fundamentală a Uniunii Europene, transcrisă în toate actele juridice de bază ale acestei comunităţi, inclusiv în România. Egalitatea de şanseeste conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-și dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal, însemnând că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.

Nerespectarea principiilor egalității de șanse generează discriminare. Orice deosebire, restricție, excludere sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare, care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (Ordonanţa nr. 137/2000, republicată).

Rasă; Culoare; Naționalitate; Etnie; Limbă; Religie; Categorie socială; Vârstă; Sex; Orientare sexuală; Dizabilități; Boală cronică necontagioasă; Infectare HIV; Apartenență la o categorie  defavorizată; Caracteristici genetice; Opțiune politică; Responsabilitate familială; Apartenență sindicală.

 

Nivele de venituri salariale diferite pentru aceleiași nivele de pregătire și post/funcție.

Se încălcă principiulegalităţii de tratament (la muncă egală, salariu egal) Directiva 75/117/CEE  și art. 159 din Codul Muncii și a principiul echității și coerentei reglementat de Art. 3.lit  c) din  Legea nr. 284/2010

Ce reprezintă Egalitatea de Gen?
Egalitatea de gen este o noțiune ce semnifică, pe de o parte, faptul că toate ființele umane sunt libere să-și dezvolte propriile aptitudini și să-și exprime opțiunile indiferent de sexul lor, iar pe de altă parte, faptul că diversele comportamente, aspirații și nevoi ale femeilor, și respectiv, ale bărbaților sunt considerate, apreciate și promovate în mod egal.

Termenul de ”gen” este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile, responsabilităţile, constrângerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor în orice context, și nu înlocuieşte termenul de “sex” care se referă doar la diferenţele biologice.

Domeniile de implementare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi sunt:

  • egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
  • egalitatea de șanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultura şi la informare;
  • egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;

Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex (art. 39 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați):

”Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminaţi pe baza criteriului de sex, să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă”.

    ”În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atât să sesizeze instituţia competentă, cât şi să introducă cerere către instanţa judecătorească competentă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz, instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei”.

Discriminarea pozitivă

imagine federatieDiscriminarea pozitivă vizează un tratament special preferențial, acordat în principal femeilor, persoanelor cu dizabilități, minorităților, dar și altor categorii având ca scop protecția acestora.

Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare ….” (Art. 2 alin. (9) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, modificată şi republicată.)

Exemplu de discriminare pozitivă: măsurile speciale de care beneficiază femeile în baza prevederilor legale pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării.

Proiectul EGAS poate fi considerat un exemplu de discriminare pozitivă având în vedere că grupul țintă este alcătuit doar din femei.

PROIECTUL: EGALITATE DE GEN ȘI ACCES ÎN SĂNĂTATE!

LOGO6-micCURSURI  DE FORMARE OFERITE  GRATUIT SALARIATELOR DIN SECTORUL SANITAR!

 

ASIGURA-TI VIITORUL! INSCRIE-TE ACUM GRATUIT!

PROIECT INITIAT DE

FEDERATIA “SOLIDARITATEA SANITARA” DIN ROMANIA

FSSR-2

solidaritatea-sanitara.ro

In parteneriat cu

SINDICATUL “SOLIDARITATEA SANITARA”  GALATI

sindicat-galati

gl.solidaritatea-sanitara.ro