COMUNICAT DE PRESA: LANSARE STUDIU PE TEMA DISCRIMINARII SALARIATILOR DIN SANATATE

Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”/Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunță lansarea studiului Analiza diferențelor de gen privind profesiile, cariera, veniturile și a segregării de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud-Est, care sintetizează rezultatele a două cercetări, bazate pe instrumente cantitative și calitative de investigare, desfășurate în perioada 2014-2015 și având ca subiecți salariații din unitățile sanitare ale acestei regiuni.

Studiul a fostrealizat în cadrul proiectului „Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est” contract de finanțare POSDRU/146/6.3/G/128685.

Alături de temele specifice egalității de șanse, asumate în cadrul proiectului, studiul prezintă informații relevante asupra unor teme adiționale, cum ar fi: discriminările salariale și impactul acestora asupra salariaților, migrația salariaților din sănătate, armonizarea vieții profesionale cu viața de familie.

 

Prezentăm în continuare o sinteză a concluziilor, recomandând totodată parcurgerea următoarelor materiale:

-       Concluziile studiului in extenso (atașate prezentului comunicat);

-       Studiul integral, ce poate fi găsit aici.

 

Sinteza concluziilor

Segregarea pe orizontală

Cercetarea indică în mod clar existența segregării pe orizontală, sectorul sanitar din regiunea studiată având caracteristici asemănătoare celui național. În principiu, două profesii generează ponderea cea mai mare a femeilor: asistentele medicale și infirmierele.

Segregarea pe verticală

Având în vedere instrumentele de cercetare folosite, datele sunt relativ neconcludente în privința existenței segregării pe verticală. Totuși, chiar dacă ele nu pot oferi o evaluare obiectivă, sunt suficiente pentru a evalua mentalitățile din această perspectivă.

Putem vorbi doar în mică măsură de existența unui „plafon de sticlă” în privința avansării persoanelor de gen feminin pe scară ierarhică, determinată de evidențierea unei distribuții mai mare a persoanelor de gen masculin pe funcțiile de conducere din unitățile sanitare, raportat la procentul pe care-l dețin în totalul salariaților. Situația trebuie privită cu prudență în privința posturilor din managementul unităților sanitare deoarece ocuparea acestora este influențată de-o altă variabilă, care tulbură dezvoltarea firească a carierelor profesionale, respectiv dependența acestor funcții de decizia politică, deseori arbitrară. Cu alte cuvinte, în măsura în care există o segregare la acest nivel ea este dependentă nu de îmbunătățirea mediului de dezvoltare a carierei, ci de permeabilitatea politicului pentru persoanele de gen feminin.

Una din problemele cele mai semnificative din perspectiva discriminării o constituie discriminarea salarială. Chiar dacă discriminarea salarială suportă câteva controverse privind încadrarea ei în problema egalității de gen, în condițiile în care este evident faptul că ponderea persoanelor de gen feminin este de cca. 86% din totalul personalului, am asumat clasificare ei ca discriminare ce afectează în special această categorie, tratând-o ca o problemă semnificativă a sistemului sanitar. În acest sens, rezultatele cercetării au fost dublate de câteva soluții juridice pentru eliminarea discriminărilor salariale, ce fac obiectul unui volum colectiv de articole publicate în continuarea acestui studiu.

Nu am constat discriminări salariale pe criterii de gen între angajații din unitățile sanitare. Două informații importante ne oferă evaluarea veniturilor din cele două cercetări (ca medie a rezultatelor): a) cca. 13% dintre respondenți se află în situația de sărăcie salarială (după cum am putut observa, acesta nu este determinată de discriminarea de gen, ci mai curând de una sistemică) raportat la veniturile proprii (și cca. 6,5% raportat la veniturile per/familie); b) media veniturilor personale este situată în intervalul 200-400 euro.

În condițiile în care cercetările s-au limitat la statutul de angajați ale respondenților, rezultatele nu oferă informații privind eventuale segregări de gen în ocuparea funcțiilor de conducere în organismele/instituțiile conexe activităților profesionale, cum ar fi organismele profesionale și organizațiile sindicale.  Chiar dacă nu ne putem pronunța în absența datelor, cu titlul de ipoteză de cercetare credem că ar trebui investigată dependența segregării de cultura organizațională a acestor organisme, ea putând fi considerată o variabilă independentă de cea a unităților sanitare.

Punctul de vedere privind tripla afectare a persoanelor de gen feminin din sectorul sanitar, derivată din tripla lor calitate (de lucrătoare ale sistemului, de paciente - într-un moment sau altul - și de persoane responsabile de îngrijirea în familie), îl considerăm corect în principiu, necesitând însă două amendamente: a) deficitul de personal, ce caracterizează sistemul sanitar, dublat de preferința pentru a avea mai multe locuri de muncă în vederea completării câștigurilor, determină apariția unei a patra perturbări semnificative, respectiv reducerea semnificativă a timpului petrecut în afara locului de muncă; b) responsabilitatea îngrijirilor de sănătate în familie este parțial atenuată atât datorită accesului mai ridicat la serviciile medicale ca formă de tratament pentru membrii familiei (o afectare pozitivă) cât și datorită reducerii timpului disponibil (afectare negativă). În consecință, raportându-ne la propunerea de-a aplica această interpretare pentru analiza situație din Sănătate, tripla afectare poate fi luată în considerare în calitate de ipoteză privind situația de ansamblu a persoanelor de gen feminin din România, ea cunoscând însă anumite particularități în privința angajatelor din sistemul sanitar românesc.

Segregarea de gen, evidentă în sistemul sanitar, este asociată de cca. 20% dintre respondente cu discriminarea. Nu au fost identificate restricții instituționale evidente în calea accesului persoanelor de gen masculin la formele de pregătire și la locurile de muncă considerate specifice persoanelor de gen feminin și nici în calea accesului persoanelor de gen feminin la funcțiile de conducere sau la locurile de muncă considerate specifice persoanelor de gen masculin.

Măsurile privind armonizarea vieții profesionale cu viața de familie considerăm că au un caracter urgent, acestea lipsind în sistemul sanitar. Sunt deosebit de afectate trei categorii de persoane: medicii, din cauza programului de lucru cu mult peste limitele legale, persoanele de gen feminin, din cauza încărcării suplimentare cu atribuții de familie și asistentele medicale absolvente de postliceală, din cauza obligării la reluarea formării profesionale inițiale drept condiție de avansare profesională.

Demnă de remarcat este corelația invers proporțională între mărimea venitului și plata atențiilor, care sugerează posibilitatea diminuării plăților informale proporțional cu creșterea veniturilor.

Analiza corelațiilor evidențiază tendința generală de creștere a situațiilor de discriminare indicate direct cu proporțional cu nivelul de studii. Excepția de la această regulă o constituie absolventele de postliceală, majoritatea indicând faptul că au asistat la o situație de discriminare. Operăm cu două ipoteze explicative, pe care încercăm să le lămurim pe traseu: a) sentimentul discriminării ar putea fi generat de problema echivalării; b) este posibil ca acesta să fie categoria profesională cea mai discriminată.

Analiza pe categorii de personal a indicat faptul că absolvente de postliceală constituie proporția cea mai mare a respondenților care indică discriminări salariale, cca. 60% dintre ele aflându-se în această situație. Considerăm că acest fapt este determinat de nerespectarea principiului la muncă egală salariu egal, în discuție fiind așa numită problemă a echivalării. Profilul dominant al discriminărilor salariale este următorul: asistentă medicală, absolventă de postliceală, lucrează într-un spital județean, grupa de vârstă 35-44 de ani, peste 10 ani experiență, un copil în întreținere, venitul personal între 200 și 400 euro, venitul familiei între 200 și 700 euro.

Expert cercetare,

 Conf. univ. dr.

 Viorel Rotilă

COMUNICAT DE PRESA: LANSAREA VOLUMULUI: UNELE FORME DE DISCRIMINARE ALE SALARIATILOR DIN SANATATE; ABORDARI CONCEPTUALE SI SOLUTII JURIDICE. GHID DE BUNE PRACTICI

Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”/Federația „Solidaritatea Sanitară” din România anunță lansarea volumului colectiv Unele forme de discriminare ale salariaților din sănătate; abordări conceptuale și soluții juridice. Ghid de bune practici, în cadrul căruia se regăsesc articole centrate în special pe oferirea soluțiilor juridice pentru cele mai importante probleme ale salariaților din Sănătate. Principalul avantaj al acestui volum îl constituie orientarea sa în funcție de rezultatele cercetării desfășurată în cadrul proiectului, într-o încercare de adecvare a soluțiilor la tipurile de probleme descoperite. Identificarea problemelor abordate a fost realizată în cadrul studiului Analiza diferențelor de gen privind profesiile, cariera, veniturile și a segregării de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud-Est

Din perspectiva abordării pragmatice, centrată pe propunerea unor soluții juridice, se remarcă următoarele articole:

-       Echivalarea asistentelor medicale absolvente postliceală - formă de acțiune împotriva discriminării. Articolul lansează o critică a situației actuale în care se găsește această categorie profesională, bazată pe argumente juridice, acestea din urmă constituind și temeiul propunerilor pe care le face de lege ferenda.

-       O argumentație juridică privind eliminarea discriminărilor salariale în sectorul sanitar. Acest articol demonstrează temeiul juridic pentru înlăturarea unei mari probleme a angajatelor/angajaților din Sănătate, discriminările salariale, propunându-și astfel să contribuie în mod practic la înlăturarea încălcărilor evidente ale principiului egalității de șanse.

-       Salariații din sectorul public de sănătate au dreptul la raportarea procentuală a sporurilor la salariul de bază. Articolul abordează cea mai spinoasă problemă a salarizării în Sănătate, raportarea sporurilor la salariul de bază, acceptarea interpretării propuse având un impact pozitiv asupra tuturor angajaților/angajatelor.

Volumul a fostrealizat în cadrul proiectului „Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est” contract de finanțare POSDRU/146/6.3/G/128685.

    Director,

 Conf. univ. dr.

 Viorel Rotilă

COMUNICAT DE PRESA

26 noiembrie 2015

Federația “Solidaritatea Sanitară” din România

anunță diseminarea rezultatelor proiectului

Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est”

                                                 

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, în calitate de beneficiar, împreună cu Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Galați și S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., în calitate de parteneri, organizează astăzi, 26.XI.2015, Conferința de diseminare a rezultatelor proiectuluiEgalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est”, contract de finanțare POSDRU/146/6.3/G/128685, începând cu orele 09:00, în spațiul dedicat al Sălii Panoramic Hall (etaj IX Hotel Galați Centrum***), situat pe Str. Domnească nr. 12, Galați.

În cadrul conferinţei sunt prezentate rezultatele concrete obţinute, gradul de realizare al indicatorilor asumați, sunt fost înmânate certificate și diplome participanților la activitățile de formare profesională şi au loc dezbateri pe teme de actualitate ce au surprins realități cu privire la asigurarea egalității de șanse și discriminările cu care se confruntă salariații din sistemul sanitar, conținute în materialele produse în cadrul proiectului.

În cadrul conferinței sunt prezentare principalele realizări ale proiectului, cum ar fi:   

Proiectul face parte din seria proiectelor de succes implementare de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România în calitate de beneficiar, contribuind în mod semnificativ atât la atingerea indicatorilor Programului Operațional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane cât și la absorbția, utilă și eficientă, a fondurilor structurale.

Mai multe detalii, fotografii și video din cadrul evenimentului și despre rezultatele proiectului puteți consulta pe site-ul proiectului la adresa www.fssr.ro.

Persoană de contact pentru informații suplimentare: Spulber Fănel, expert informare și publicitate, telefon: 0736660630, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , fax: 0336/109.281. 

  Manager proiect,

   Rotilă Viorel  

Invitatie conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului

Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România

are plăcerea de a vă invita să participaţi la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului

Egalitate de gen și acces în sănătate (EGAS) - Formare, cercetare și conștientizare pentru dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din Regiunea Sud – Est,                               Contract POS DRU/146/6.3/G/128685

                Conferința va avea loc în data de 26 noiembrie 2015, începând cu orele 09:00, în spațiul dedicat al Sălii Panoramic Hall                 (etaj IX Hotel Galați Centrum***), situat pe Str. Domnească nr. 12, Galați.

Agenda generală a conferinței:

09:00 – 09:30 – Welcome coffee. Înscrierea participanților. Conferința de presă

09:30 – 11:30 – Prezentarea rezultatelor proiectului

-      Prezentarea rezultatelor cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului

11:30 – 12:00 – Coffee break

12:00 – 13:30 – Prezentarea Ghidului de bune practici pe tema dezvoltării și promovării egalității de șanse                                       și de gen. Dezbateri pe teme,abordate în Ghid, de maximă importanță             pentru salariatele                                          din sănătate: Echivalarea asistentelor medicale absolvente de postliceală

13:30 – 14:30 – Pauza de masă

14:30 – 17:00 – Prezentarea Ghidului de bune practici - Dezbateri pe următoarele teme abordate în Ghid:     

                           Eliminarea discriminărilor salariale; Raportarea sporurilor la salariul de bază.

Proiectul este implementat de Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Galați și Centrul de Consultanță și Studii Europene. Activitățile implementate în cadrul proiectului au contribuit  la dezvoltarea si promovarea principiului egalității de șanse și de gen în sectorul sanitar din regiune prin identificarea principalelor probleme cu care se confruntă femeile care lucrează în acest sector  în ceea ce privește egalitatea de șanse si de gen, prin creșterea gradului de conștientizare al salariatelor din privind egalitatea de șanse și de gen și hărțuirea sexuală la locul de muncă, în vederea reducerii inegalităților dintre bărbați si femei, prin cursurile de calificare/recalificare, prin formarea profesională în domeniul calității în servicii medicale, resurse umane, TIC și competențe antreprenoriale, prin promovarea principiilor incluziunii sociale și ale egalității de șanse în regiune.

Vă rugăm să confirmați participarea:

- telefonic: 0741/017065: 0336/106.365;

- prin fax: 0336/109.281;

- prin e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau pe site-ul proiectului: www.fssr.ro

Vă așteptăm cu drag!